Meny

Blandade tips om hur du skriver väl

Här är en sammanställning av allmänna tips kring hur du uttrycker dig väl i skrift. Förhoppningsvis kan dessa tips göra att du blir bättre att uttrycka dig i skrift utan att känna samma press som personen som just doppat pennan i bläckhornet på teckningen nedan (illustration E. Hull).

teckning med person som skriver och skellet

Växla inte mellan tempus – förutom då du har skäl till det

En text bör i regel använda samma tempus. Tempus är tidsförhållanden som märks i verb.

Ex. 1: Jag fäller upp paraplyet mot regnet när jag går över torget och fortsatte ner mot tågstationen med allt raskare steg.

I detta stycke är första meningen skriven i nutid (presens) medan den andra meningen övergår i dåtid (preteritum eller imperfekt).

Bättre vore att hålla sig till samma tempus på något av följande vis:

Ex. 2: Jag fäller upp paraplyet mot regnet när jag går över torget och fortsätter ner mot tågstationen med allt raskare steg.
Ex. 3: Jag fällde upp paraplyet mot regnet när jag gick över torget och fortsatte ner mot tågstationen med allt raskare steg.

Som rubriken ovan löd kan det finnas skäl att växla tempus. Det kan röra sig om yttre orsaker, till exempel vid en replik, ett citerat eller inskjutet referat, en återblick, en stilistisk övergång med mera. Sker det en växling mellan tempus i en text ska det finnas skäl till det.

Förstärk med kursivering eller fetstil i stället för versaler

Att använda stora bokstäver för att förstärka något i en text hör inte till ett korrekt språkbruk. Du bör hellre kursivera eller använda fetstil.

Det räcker således att skriva: ”Jag har verkligen ingen lust att skriva den här uppsatsen” i stället för ”Jag har VERKLIGEN ingen lust att skriva den här uppsatsen”.

Ibland skrivs ett längre textsjok med kursiv text, vilket gör att effekten av ett kursiverat ord uteblir. Vill du förstärka ett ord eller skriva ut en titel på verk eller dylikt i en text som är kursiverad ska du i stället skriva detta ord med normal text.

I en skönlitterär text kan det som vanligt finnas utrymme för undantag och likaså om andra stilistiska skäl föreligger.

Slösa inte med de stora orden

”Less is more” är en bra riktlinje när det kommer till att beskriva saker i text. Genom ett alltför rikligt bruk av stora ord kommer de urvattnas och förlora sin effekt.

Kraftuttryck, adjektiv och utropstecken är typiska ingredienser i en text som skriker i stället för att artikulera. Vad som ytterligare är typiskt för texter av denna typ är en föresats att vilja övertyga som ofta uttrycks genom flera variationer av i stort sett samma innehållsstoff. Att endast förmedla fakta och inte ta till alla medel för att pränta in ett budskap är snarast en tillgång hos en text och inte tvärtom.

Ord som ”superbra” och megastark” och så vidare kan fungera i viss kommunikation, men i seriösa texter är sådana uttryck malplacerade. En kompetent skribent ska ha förmågan att beskriva entusiasm och andra starka känslor utan att behöva använda dylika ord.

Slösa inte med utropstecken

Om du skriver en seriös text bör du vara sparsam med utropstecken och när du väl får anledning att sätta ut ett utropstecken räcker det med ett! Två eller tre utropstecken är något en del använder för att ytterligare förstärka, men skrivregeln säger att du ska undvika detta.

Använda ”jag” eller inte?

Om den som skriver använder ”jag” i texter markeras ett personligt tilltal. Det kan vara utmärkt om ett sådant tilltal är eftersträvansvärt medan det vid andra tillfällen inte är på sin plats.

"Jag” eller "mig"?

Det är mer språkligt korrekt att skriva "Om du tycker som jag" än "Om du tycker som mig" eller "Han gör samma sak som jag" än "Han gör samma sak som mig".

"De” eller "dem"?

Många är osäkra kring användningen av dessa ord och det rekommenderas allmänt att använda ´de´ vid osäkerhet eftersom det för det mesta blir rätt. Regeln är att ´de´ används för subjektsform och ´dem´ för objektsform.

"Den här” eller "denna"?

Det är språkligt korrekt att skriva "Den här boken" och "Denna bok".

"Mindre” eller "färre"?

Vi använder oftare ’mindre’ än ’färre’. Ibland tenderar vi glömma bort ordet färre. Mindre ska till exempel användas då det gäller storlek: "En tulpan är mindre än en solros" medan färre främst används i fall som rör antal: "Det är färre som arbetar inom industrin än förr".

"Var” eller "vart"?

Det heter var fjärde svensk och vart fjärde år. Regeln är här att ’var’ hör samman med ord som kan föregås av en (en svensk) och ’vart’ hör samman med ord som kan föregås av ett (ett år).

"Då" eller "när"?

Då och när är utbytbara alternativt låt språkkänslan avgöra.

"En” eller "ett"?

Ibland räcker inte erfarenheten och språkkänslan till att avgöra om det ska vara en eller ett.

Det heter till exempel korrekt "ett slags frukt" och inte "en slags frukt".

Ett annat mindre vanligt exempel är att det heter "ett vittnesbörd" och inte "en vittnesbörd". "Vittnesbörd" SAOB.

"Omständig” eller "omständlig"?

Orden ’omständig’ och ’omständlig’ tenderar att blandas ihop fast att de inte har likadan betydelse. En omständighet beskriver ett förhållande och tillhör ordklassen substantiv medan omständlig beskriver något som är invecklat på ett detaljerat vis och tillhör ordklassen adjektiv.

"Ju" och "desto"

Det heter "ju förr, desto bättre" och inte "desto förr, desto bättre".

Orden ’ju’ och ’desto’ är synonymer, fast har olika funktioner i fraser. De har inga självständiga betydelser – vill man nödvändigtvis ha en synonym är ’än’ näraliggande.

Undvik dubbla negationer

En mening som ”Det är inte omöjligt att vi klarar detta ” kan skrivas kortare och tydligare utan negationer: ”Det är möjligt att vi klarar detta”. 

Att börja en mening med "och"

Det är helt i sin ordning att börja en mening med ordet "och". Det bör dock göras då meningen som börjar med "och" helt naturligt kan slås ihop med föregående mening.

Att börja en mening med en siffra

Tidigare var rekommendationen att detta om möjligt skulle undvikas, men det har blivit accepterat.

Vill man ändå undvika detta finns det ofta alternativa sätt att skriva. Gäller det till exempel ett årtal kan meningen med börja i stil med ”År 1998...”.

Rak och omvänd ordföljd

Meningen "Jag gillar att dansa" är ett exempel på rak ordföljd medan "Dansa är något jag gillar" är samma meningsinnehåll fast med omvänd ordföljd. Inget är rätt eller fel generellt, men det finns tillfällen då det ena eller andra kan höja tydligheten i texten eller passa bättre ihop med stilen.

Att ange datum

”Den 18 oktober” är korrekt språkbruk. Det är bättre än att skriva ”den 18:e oktober”, då 18:e i detta fall skrivs som ett ordningstal. Se vidare Siffror och tal.

Att ange tidsperioder

Från den 18 januari till den 25 januari” är rätt medan ”från den 18 januari och den 25 januari” är fel.

Mellan den 18 januari och den 25 januari" är rätt medan ”mellan den 18 januari till den 25 januari” är fel. (Kursiveringarna används för att tydliggöra.)

Talspråk

Talspråk kan ibland ge ett oseriöst intryck åt en text. Exempel på talspråk är förekomster av ord som ”liksom” och ”typ”. Även för hög frekvens av ord som ”så” och ”man” kan leda till en känsla av talspråk.

Speciella fall rörande talspråk kontra skriftspråk är ord som ”ska/skall” och ”dom/dem”. Förr var det enligt god svenska brukligt att skriva ”skall” i stället för ”ska”, men numera anses båda sätten som korrekta med "ska" som standard. Att skriva ”dom” i stället för ”dem” anses fortfarande som tveksamt, men håller på att bli mer accepterat.

Svåra ord

Svåra ord, i bemärkelsen ord som är ovanliga och eventuellt okända för läsaren, kan vara såväl berikande som onödiga. Att översålla en text med ovanliga ord är inte att rekommendera då det försvårar läsandet på ett omotiverat sätt. Om ett ovanligt ord däremot tycks passa bättre än ett annat – fastän två ord är synonymer innebär det inte alltid att de betyder exakt samma sak – kan det så klart användas.

Poetica licentia

Detta latinska uttryck syftar till den skönlitterära författarens frihet att frångå regler. Skrivregler är därmed inte att betrakta som lika strikta inom skönlitteratur.

Allmänna reflexioner

Hittills har en rad tips av konkret natur delgetts. Det finns så klart mycket som kan sägas i mer allmänna ordalag om skrivandet och vad som utmärker en bra text. För att göra detta infogas här ett citat (fritt översatt) av William Zinsser från boken On Writing Well:

Det bra skrivna har något livfullt över sig som får läsaren att läsa från ett stycke till nästa, och det är inte fråga om några påfund för att "personifiera" författaren. Det är en fråga om att använda språket på ett sätt som uppnår största möjliga klarhet och styrka.

Mer läsning