Meny

Ålderdomliga svenska ord

Detta är en samling svenska ord där några används sällan och andra i stort sett aldrig i modernt språkbruk. Det är ord som likväl är vanligt förekommande i en del äldre texter, skönlitteratur till exempel, och kännedom om dessa förenklar läsningen i sådana fall.

Lista i bokstavsordning

Af - av (även i som förled i ord: aflösa för avlösa)
Allenast - bara
Andraga - framföra
Begynte - började
Dväljas - vistas
Ehuru - fastän
Eljest (eller eljes) - annars
Emellertid - dock
Emedan - därför att
Enkannerligen - i synnerhet
Envar - var och en
Enär - eftersom
Fordom - förr i tiden
Förbålt - förbaskat
Förty - därför
Gingo - gick
Gunås - tyvärr
Huruledes - hur
Icke - inte
Ity - därför
Medelst / medels - med hjälp av
Måhända - kanske
Pläga - bruka
Skola - ska
Slik - sådan
Spörja - fråga
Stundom - ibland
Städse - alltid
Sålunda - på så sätt
Tillfyllest - tillräckligt
Tvenne - två
Trenne - tre
Varda - bli
Varigenom - genom att
Voro - var
Åstad - iväg