Meny

Lista med svenska prefix

Detta är en omfattande lista över prefix i alfabetisk ordning. Listan innehåller inte alla existerande prefix, men de som är vanliga och även en del lite mindre vanliga i det svenska språket. Varje prefix skrivs först sedan följer dess betydelse(r) och i andra kolumnen ges ett ordexempel.

Prefix från a till ö och deras betydelser

Prefix och betydelser Exempel på ord
A
A- / An- nekande asocial, analfabet
Ab- bort, från abort
Afro- som avser det afrikanska afroamerikan
Akro- topp-, spets- akrofobi
Akva- vatten akvarium
Ambi- två-, båda ambivalent
Amfi- omkring, på båda sidor amfiteater
Ana- upp-, åter anakronism
Andro- man(s)-, androgyn
Anglo- som avser det engelska anglosax
Ante- före, för- antecipera
Anti- mot antiintellektuell
Antropo- människo- antropologi
Apo- av-, bort-, från- apokalyps
Astro- stjärn- astrologi
Auto- själv autonom
B
Bi- 1 två 2 sido- 1 bigami 2 biverkning
Biblio- bok- bibliotek
Bio- livs-, levande biologi
C
Cyber- virtuell cyberattack
Cyto- cell cytoplasma
D
De- från-, ned-, ur- degradera
Demo- folk demografi
Des- av-, från-, ned- desarmera
Di- dubbel dikotomi
Dia- genom-, isär-, mellan- diabild
Dis- isär, o-, miss diskriminera
Dys- fel-, illa- dyslektiker
E
Ekvi- jämn, lika ekvivalent
Endo- inre, invärtes endogen
Epi- (ovan)på, efter epidemi
Ergo- arbets- ergometer
Etno- folk- etnologi
Eu- god-, skön- eufemism
Ex- 1 före detta 2 ut- 1 exman 2 excerpt
Exo- utanpå, yttre exotisk
Extra- utanför extravagant
F
Fil- vän av filantrop
Fono- ljud fonograf
Foto- ljus fotocell
Fysio- kropps- fysiolog
G
Gen- 1 åter; alstra; mot 2 genetisk 1 gensvar 2 genmodifierad
Geo- jord- geologi
Glyko- söt- glykos
H
Hagio- helighet hagiografi
Helio- sol heliocentrisk
Hetero- olik heterosexuell
Holo- fullständig hologram
Homo- lika homosexuell
Hydro- vatten hydroplan
Hyper- över hyperbol
Hypno- sömn- hypnotisera
Hypo- under hypofys
I
Idio- egen, säregen, själv- idiom
In- 1 inte- 2 in 1 inaktuell 2 ingrepp
Infra- nedtill-, under- infraljud
Intra- inom, innanför intranät
Inter- mellan intergalaktisk
Intro- inåt introducera
Iso- lika, samma isotrop
K
Kardinal- huvud- kardinalfel
Kata- ned- katakomb
Kon- med-, samman- konformism
Kromo- färg kromolitografi
Kron- tid kronisk
Krypto- dold, hemlig kryptografera
L
Lito- sten- litografi
Logo- ord- logotyp
M
Makro- stor makronivå
Meta- över, högre nivå metafysik
Mikro- liten mikroskopisk
Mini- i litet format miniatyr
Miso- fiende misogyn
Mono- en monolog
Multi- mång- multinationell
N
Nano- miljarddels nanosekund
Nekro- död(s)- nekrolog
Neuro- nerv- neurotiker
Non- icke nonkonformism
O
O- inte otrygg
Orto- rätt ortografi
P
Paleo- forn- paleoantropologi
Pan- all- panorama
Para- bredvid, bi- parasit
Ped- barn- pedagog
Peri- omkring perifer
Post- efter postmodernism
Pre- för-, före- preludium
Pseudo- falskt pseudonym
Pro- 1 för 2 i stället för 1 progressiv 2 protes
Poly- mång- polyglott
Psyk- själs-, sinnes- psykolog
Pyro- eld- pyroteknik
R
Re- åter, om, tillbaka retarderad
Radio- strålnings- radioaktiv
S
Socio- samhälls socionom
Sub- under subkultur
Sym- med-, sam- symbios
Syn- samman- syndikat
T
Tele- fjärr, som verkar på avstånd teleportera
Teo- guds- teologi
Tera- biljon terabyte
Termo- värme termometer
Trans- över, bortom, genom transatlantisk
U
Ultra- 1 i högsta grad 2 på andra sidan 1 ultradefensivt 2 ultraljud
Uni- en uniform
V
Van- fel, dålig vanställd
Veder- mot-, åter- vedergällning
Ä
Ärke- förste-, över- ärkebiskop

Kommentarer

När prefixet beskrivs med flera ord som är liknande sätts komma mellan dessa.
T.ex.: Amfi- omkring, på båda sidor.
När prefixet har skilda betydelser sätts semikolon mellan dessa.
T.ex.: Gen- åter; alstra; mot.
När prefixet kan betyda två helt olika saker används siffror för att visa detta.
T.ex.: Ultra- 1 i högsta grad 2 på andra sidan.

Det går ibland att sakna förstavelser utöver de som förekommer i svenskan. Till exempel finns det ingen vedertagen sådan för luft-, vilket annars kunde vara pneu-.

En orsak till att prefix inte alltid överensstämmer med ett ords betydelse är att svenskan har ord som härstammar från olika språk.

Anmärkning

Listan ovan inkluderar inte samtliga prefix som nämns på Prefix.nu. Några ytterligare prefix nämns i specifika sammanhang, till exempel prefix som har att göra med antal och måttenheter samt prefix inom medicin. Se även engelska prefix. En del prefix saknas på även listan emedan de saknar bestämda betydelser, till exempel be-.