Meny

Typografi

Typografi är traditionellt ett annat ord för boktryckarkonst, men idag kan typografi även appliceras på digital textframställning. Denna artikel illustrerar några sätt som det går att utforma text vare sig den i slutändan används för en boksida, en tidskrift eller på en webbsida.

Rubriker

Typografiskt sett används rubrikerna för att tala om vad artikeln handlar om (huvudrubrik) samt vad olika avsnitt av artikeln handlar om (underrubriker). De utgör även en typografisk funktion, nämligen att dela in texten i delar, vilket ofta kan underlätta för hur en artikel kan överblickas.

Huvudrubriken för denna artikel är "Typografi" och enligt standard är textstorleken på denna rubrik större än för övriga rubriker. De övriga rubrikerna har mindre teckenstorlek än huvudrubriken, men större än för övrig text. En rekommendation är att låta huvudrubriken vara 2–3 gånger större än brödtexten och underrubriker 2–1,1 gånger större än brödtexten.

Det finns i övrigt många möjligheter när det gäller utformningen. På den här sidan används till exempel ett annat typsnitt än för övrig text samt ett understreck.

Anfang

Anfang (kallas ibland initial) är en förstorad begynnelsebokstav som i regel bara används en gång i texten och då i form av första bokstaven i första stycket. En anfang är inbäddad och dess höjd utgör normalt två till tre textrader. För att det ska se snyggt ut bör den ha samma versallinje som den översta av dessa textrader och samma baslinje som texten på den understa av dessa textrader. Anfangen har ingen praktisk betydelse utan fungerar som dekoration.

Exempel på text med anfang

Ingress

Ingress är inledningen av en text, oftast avses det första stycket. I tidningar används ofta fetstil i ingressen. På denna sida markeras en ingress genom att textstorleken är aningen större. Anledningen till att en ingress används är för att läsaren snabbt ska kunna få en sammanfattning av innehållets art eller att den på något sätt ska locka med sig läsaren i texten.

Brödtext

Brödtexten är själva huvudtexten (rubriker exkluderade) och det som kommer efter ingressen. Primära typografiska övervägningar för brödtexten är typsnitt, teckenstorlek och textfärg. Andra viktiga överväganden rör styckeindelningen, antal tecken per rad (spaltbredd) och marginalernas bredd vid sidan om texten.

Kursiv stil och fetstil

För att särskilja ord kan kursiv stil eller fetstil användas, till exempel termer eller sådant som behöver betonas extra. Tänk på att texten kan bli svårläst om för långa stycken står i kursiv eller fet stil.

Citat

Ett citat i en text omgärdas generellt med citationstecken. Längre citat brukar skrivas som blockcitat (dvs. med ett eget stycke). Som en typografisk effekt kan ett blockcitat framhävas ytterligare.

Exempel på text som blockcitat

Det finns många variationer på hur framhävda citat kan se ut. Ibland upprepas korta utdrag från den egna artikeln i form av framhävda citat för att visa upp någon extra intressant del av artikeln för läsaren (anledningen kan också vara rent typografisk).

Punktlistor

I brödtexten kan det ibland vara på sin plats med en punktlista. Genom att placera en del av texten i en lista kan enskildheter i ämnet tydliggöras på ett pedagogiskt sätt för läsaren.

En punktlista kan också bestå av siffror om den som skriver vill att ordningen i vad som listas ska framgå tydligare.

Versala och gemena siffror

En typografisk aspekt när det kommer till siffror och tal är det som kallas gemena siffror. Dessa har varierande teckenhöjd och de kan gå under baslinjen, med så kallat underhäng. De kan användas för en mer elegant utformning, exempelvis för paginering i böcker.

Så här kan skillnaden se ut mellan två typsnitt med versala respektive gemena siffror:

0123456789 (versala siffror med typsnittet Arial)

0123456789 (gemena siffror med typsnittet Georgia)

Termer

Till sist några relevanta termer som inte nämnts eller förklarats i artikeln.

Alineatecken (¶) - användes förr i tiden för att markera början på nytt stycke.
Antikva - den normala tryckbokstaven i rak stil i motsats till kursiv.
Baslinje - den tänkta linje på vilken bokstäverna står (undantaget bokstäver som j, g, p, q och y).
Brödstil - medelstor stilsort, vanlig i löpande text (brödtext).
Grotesk - bokstavsstil där alla staplar är lika grova.
Kapitäl - versaler som skrivs i mindre format, KAPITÄLER
Kerning - minskning eller ökning av avståndet mellan enstaka bokstäver (har använts i logotypen överst på denna sida för att horisontellt centrera punkten mellan "prefix" och "nu").
Ligatur - bokstäver eller ord som nästan eller helt vuxit ihop till en fast sammansättning (se till exempel hur en typografisk effekt i form av en ligatur åstadkoms i logotypen överst på denna sida genom att bokstäverna f och i delvis "vuxit ihop").
Negativ text - text som är ljusare än bakgrunden.
Spatie - mellanrum mellan orden.
Spärrning - bokstäver som skrivs med mellanrum för framhävning: s p ä r r n i n g. Ovanligt i modern typografi.
Vignett - dekorativ illustration, främst vanligt i äldre böcker.

Mer läsning

Länkar till andra artiklar och webbsidor där du kan läsa vidare.