Meny

Typsnitt och dess användning

Bokstävernas form kallas för typsnitt eller teckensnitt (det engelska ordet font används för det mesta synonymt). Precis som att det är angeläget att finna ett tonläge som passar för textens ämne är valet av typsnitt viktigt då det påverkar läsarens intryck genom själva presentationen av texten.

Det finns mängder av typsnitt, men de kan inordnas i två kategorier: seriffer och linjära typsnitt. För seriffer gäller att bokstäverna har tvärgående streck i ändarna medan linjära består av raka linjer utan variation i ändarna (se nedan för en lista med typsnitt).

Exempel på typsnitt med Georgia och Arial

Typsnitt med seriffer kategoriseras under antikvatypsnitt. Typsnitt utan seriffer kategoriseras under sans-seriffer (ordet sans kommer från franskan och kan översättas till utan). Ibland stöter man på ordet grotesker, vilket är ett alternativt namn för sans-seriffer.

När det gäller teckenstorlek (eller grad som det traditionellt heter i sammanhanget) anges dessa i punkter (pt). Sedan datorernas intåg anges storleken alternativt i pixlar (px). Typsnitten kan också utformas med fet (på engelska bold) eller kursiv (på engelska italic) stil.

En ytterligare faktor är teckenavståndet. Arial är "tätare" än Verdana, vilket framgår av bilden nedan med samma text i samma teckegrad (14 px), först med Arial och sedan med Verdana.

Exempel på typsnitt med Arial och Verdana

Notera att ord som till exempel innehåller två ´l´ efter varandra eventuellt kan bli svåra att utläsa med Arial.

Hur typsnitten används

Text som består av bokstäver med seriffer har högre läsbarhet och är därför att föredra vid längre texter. Linjära typsnitt används ofta för rubriker då de ger intryck av stadga. Sedan Internet kommit in i bilden har nya riktlinjer till viss spridit sig, om vilket du kan läsa mer om i artikeln Att skriva för webben.

Exempel på typsnitt

Det finns mängder av typsnitt varav de flesta är påhittade på senare dar och som sällan dyker upp i ordinära textsammanhang. Några av de mer traditionella och fortfarande vanliga typsnitten kan du se i de följande listorna.

Seriffer (antikvatypsnitt)

Linjära typsnitt (sans-seriffer)

Typsnitt och upphovsrätt

De typsnitt som nämnts ovan är alla fria att använda utan restriktioner. I andra fall kan det finnas restriktioner där du behöver köpa en licens.

Mer läsning

Länkar till andra sidor där du kan läsa vidare.