Meny

Stor eller liten bokstav?

Om det ska vara stor eller liten bokstav i början av ord är inte alltid självklart och denna artikel tar upp några exempel på detta. Stora och små bokstäver kallas ibland också versaler respektive gemener.

Landet Sverige och svenska namn

Namn ska alltid skrivas med stor begynnelsebokstav. Därför skrivs Sverige som är ett namn på en nation med stor bokstav. Likadant gäller att nationers namn i ägande form ska ha stor bokstav, till exempel: Sveriges. Däremot skrivs svensk eller svenska med liten bokstav eftersom det då är en avledning av Sverige.

Av denna regel framgår också att vi skriver namn på personer enligt Cecilia och Cecilias.

Likadant gäller att städer ska skrivas med stor bokstav. Även till exempel Storstockholm räknas som ett namn och ska ha stor bokstav. Däremot skrivs stockholmare med liten bokstav.

Ett annat fall är då väderstreck föregår ett geografiskt namn. I exemplet västra Värmland ska "västra" skrivas med liten bokstav så länge det avser väderstreck och inte ingår i ett namn.

Staden London och dess Londonbor

Städer är egennamn och ska därför skrivas med stor bokstav. Mindre självklart är ord som Londonbor. Det är vedertaget att skriva Londonbor, Londondialekt och så vidare med stor bokstav även om det går att hitta både nya och äldre texter där sådana ord skrivs med liten bokstav.

Veckodagar, månader, årstider och tidsepoker

Veckodagar och månader skrivs med liten bokstav. Samma sak gäller årstider och de flesta högtider.

Även tidsepoker som antiken, medeltiden, renässansen och barocken skrivs med liten begynnelsebokstav. Detta gäller även då krig omnämns, såsom trojanska kriget, trettioåriga kriget och andra världskriget.

Djurart och djurraser

Att tiger, lejon, elefant och så vidare ska skrivas med liten bokstav kanske är självklart för de flesta. Mindre självklart för många är då det handlar om djurraser. Det ska dock vara liten bokstav även i dessa fall, alltså schäfer och inte Schäfer.

Begrepp och ismer

Även om man skulle kunna kategorisera liberalism eller platonism som namn skrivs dessa inte med stor bokstav. Dessa är inte egennamn utan begrepp eller termer, vilka i sin tur ofta är avledningar från namn, till exempel platonism från Platon. Även religioner som kristendom, islam et cetera skrivs med liten bokstav.

Varumärken

Ett specifikt område är varumärken. Företag väljer ibland att skriva sina namn med uteslutande gemener eller versaler, vilket eventuellt görs av stilistiska orsaker i utformningen av en logotyp.

Enligt språklig praxis bör du skriva dessa ord som andra egennamn, det vill säga med stor begynnelsebokstav, även om det tycks bli vanligare att det motsatta sker. Än så länge bör du alltså skriva Iphone och inte iPhone, Amazon och inte amazon, Ikea och inte IKEA och så vidare. 

Gud och gudar

När den kristna guden avses ska stor bokstav användas, till exempel: ”Vem är som Gud?”.
Däremot används liten begynnelsebokstav vid ospecificerade gudomligheter, till exempel: ”En religions högsta gud”.

Arter och sorter

De flesta arter och sorter av olika slag kan ses som namn, men ska ändå skrivas med liten bokstav. En översikt med sådana kategorier följer här:

Skillnader i svenskan och engelskan

Jämförs engelskans och svenskans bruk av versaler som begynnelsebokstav märks en markant skillnad. På det engelska språket används stor begynnelsebokstav normalt för de flesta ord i titlar (med vissa undantag) och ibland i rubriker medan svenskan bara använder versal för inledningsordet.

Det kan även gälla namn på företeelser, till exempel World War II (andra världskriget) eller January (januari).

Stor eller liten bokstav är ett ämne som är svårt att sammanfatta eftersom det finns så många olikartade fall. Skicka gärna mejl (info@prefix.nu) med frågor angående specifika fall så kan dessa tas med i innehållet.

Nästa artikel med skrivregler