Meny

Primära, sekundära och tertiära källor

Källor brukar indelas i primära, sekundära och tertiära (tredjehandskällor). Oavsett om det gäller skoluppsatser eller avancerad forskning är dessa viktiga att skilja mellan.

Primära källor

Primär källa eller förstahandskälla kan ses som ursprunget för information eller fakta. Det är ursprungliga fakta, rådata, som hämtas från den originella källan.

Vad detta består av beror på ämnesområdet. Den som studerar filmhistoria hittar främst sina primära källor hos filmer, den som studerar arkeologi hittar sina primära källor i utgrävningar och den som studerar psykologi utvinner sina primära källor från experiment med försökspersoner.

Primära källor är alltså dokumenten eller objekten av vad som ska studeras. Det kan vidare röra sig om brev, manuskript, dagböcker, föremål och byggnader (eller ruiner av byggnader).

Inspelningar från en intervju kan vara en primärkälla ifall personen som intervjuas är själva studieobjektet, men det är ingen primärkälla om personen som intervjuas uttalar sig om studieobjektet (t.ex. att en bekant till den intervjuade är studie- eller forskningsobjektet).

Sekundära källor

Typiska sekundära källor är böcker, artiklar och uppsatser som gjorts av någon (eller några) baserat på primära källor.

Sekundära källor är vanligtvis gjorda av experter på sitt område, vilket skiljer denna källkategori från tertiära källor (se nedan). Sekundära källor är ofta resultatet av forskning snarare än sammanställningar av redan befintliga fakta som står att finna i publicerade böcker eller andra former av media.

Tertiärkällor (tredjehandskällor)

Tertiära källor, eller den mer vardagliga termen tredjehandskällor, är källmaterial som befinner sig ytterligare en nivå från primärkällan jämfört med sekundära källor. Hit räknas sådant som uppslagsverk som snarare är insamlat material från sekundärkällor än resultat av forskning med rådata.

Andra exempel är populärvetenskapliga tidskrifter där forskningsrapporter snarare refereras till av skribenter än att rapporter eller uppsatser är publicerade i sin helhet. Likadant gäller artiklar i nyhetstidningar där en journalist skriver en artikel som refererar till en forskares resultat.

Förhållningssätt till olika former av källor

Uppenbarligen består primära källor av den mest oförvanskade sorten av fakta gällande studieobjektet. Det är på denna nivå som källan alltid befinner sig i sin oförvanskade form (såvida det inte rör sig om arkeologiskt fyndmaterial som av någon anledning har vanställts eller andra former av rådata som av någon anledning inte längre upprätthåller sin ursprunglighet).

Det betyder dock inte att andrahands- eller tredjehandskällor är förkastliga. Andrahandskällor kan till exempel innehålla upplysande redogörelser och granskande analyser av primärkällans material. En tredjehandskälla kan i sin tur exempelvis bistå med en god översikt över ett ämne genom sättet det har strukturerats och presenterats.

Källors relativitet

Vad som är primär-, sekundär och tredjehandskälla kan vara relativt. Den digitala encyklopedin Wikipedia är i normalfallet exempel på en tredjehandskälla, men om Wikipedia är själva föremålet för forskningen blir det förstås en primärkälla.

Källa: The Craft of Research, Fourth Edition. Wayne C. Booth m.fl. 2016

Fler resurser