Meny

Utformning av register och lexikon

Register i olika former kan bestå av ord, termer, verk, personer. Detta är en vägledning i hur sådana register kan se ut och skapas.

Det skiljer sig en del mellan ett register (t.ex. ett sakregister) och en sammanställning i form av ett lexikon. Därför separeras dessa delar med varsitt avsnitt.

Register

Ett register brukar komma efter huvudtexten, till exempel längst bak i en bok, medan en sammanställning av termer kan dyka upp på ställen där det passar.

I en lista av ord bör dessa skrivas med liten begynnelsebokstav om dem inte naturligt skrivs med stor bokstav. Sett till typografi är det vedertaget med ett indrag under ämnesordet.

Här är ett exempel i form av ett utsnitt på hur ett person- och sakregister kan se ut med sidangivelser.

Exempel på text i ett sakregister

För att skilja mellan att hänvisa till när ett ämne enbart omnämns och när det behandlas utförligare kan en del av sidangivelserna skrivas i fetstil.

Lexikon

Lexikon är sammanställningar av ord (ordlista), termer och begrepp. De består i normalfallet av ord följt av en förklaring. Lexikon brukar ofta placeras efter den löpande texten i en bok eller på en separat sida om det handlar om en webbplats.

Även i detta fall ska själva ämnesorden skrivas med liten bokstav medan första bokstaven i beskrivningarna skrivs med liten bokstav alternativt stor bokstav om de är i form av meningar.

Exempel på text i ett lexikon

I fallet ovan är ämnesorden skrivna på en egen rad, fast det går även bra att skriva på samma rad, vilket då bör kombineras med indrag om förklaringen breder ut sig på flera rader.

Relevanta termer

Kognat ord med gemensam etymologi.
Lemma ett ords uppslagsform.
Lexem grundbetydelse hos ett flertydigt ord.
Lexikografi vetenskapen om ordböcker; författande av ordböcker.
Lexikologi vetenskapen om ordförrådets uppbyggnad.
Paronymi ord som till innebörden är besläktade med varandra, till exempel "träd" och "löv".
Synonym ett ord med samma eller i stort sett samma betydelse som ett annat ord.

Relevant läsning

Länkar till andra webbsidor med besläktade ämnen.