Meny

Mångordighet och koncentrering

En förbättrad skrivförmåga hör ofta ihop med att få mer sagt med färre ord (se även redundans och tautologi). Genom stegrad skrivvana och vidgat ordförråd uppnår du detta.

Listorna nedan ger dig förslag som kan ge ökad koncentration i språket. Notera att dessa bara är förslag och varje alternativ bör inte användas ständigt. En del av orden kan upplevas gammalmodiga beroende på sammanhang och bör därför användas med försiktighet.

Flera ord kan bli ett ord

Första listan är förslag på hur du kan göra om flera ord till enstaka ord.

Icke koncentrerat Koncentrerat
och i stället utan
kan i vissa fall kan
vissa speciella speciella
också ofta ofta
å andra sidan emellertid
trots att fastän
i fortsättningen framgent
gå händelserna i förväg föregripa
en av dem endera
var och en envar
då ju emedan
till en början i förstone
på grund av därav
och därefter varefter
vilket gjorde att varigenom
till vilken, till vad vartill
få syn på varsebli
både och bådadera
det ena eller andra vilketdera
ägna sig åt bedriva
låta bli (att göra) försumma
ta del av åtnjuta
till sist omsider
samtidigt som varvid
som håller på att bli i vardande
som därefter blev sedermera
då och då understundom
satte igång vidtog
om vilket varom

Andra förslag till koncentrering

Följande tabell är huvudsakligen förslag till dig som är en ambitiös skribent. Beakta att en del av orden i högra kolumnen kan upplevas något ålderdomliga i vissa sammanhang.

Icke koncentrerat Koncentrerat
leder till främjar
utvecklar sig förlöper
sjunka samman digna
inte desto mindre likafullt
utan uppehåll oavvänt
närma sig (för att ta kontakt) approchera
tyda på förebåda
som går att se skönjbar
som inte kan uttryckas i ord outsäglig
få tag i uppbringa
hålla med samtycka
dra slutsatsen konkludera
jämt och ständigt stundeligt
ha begär efter åstunda
samla ihop uppbåda
full av begär lysten
inte bry sig om försmå
tänka på besinna
sätta sig upp mot frondera
ebba ut avklinga
visat på illustrerat
överdrivet noggrann prudentlig
utmärka sig excellera
stå ut med fördra
dålig vana olat
blåsa liv i animera
utöver det vanliga extraordinär
göra häpen konsternera
skämma ut, göra bort sig blamera
bjuda på mat och dryck undfägna
gå ombord (på båt eller flyg) embarkera
besvärlig situation predikament
på väg att hända instundande
på många ställen flerstädes
vara närvarande vid övervara
gå händelserna i förväg antecipera
smussla undan eskamontera
en och en halv halvannan
tänkte inte på förbisåg
se till att sörja för
ta hand om ombesörja
i det avseendet därvidlag
i det stora hela väsentligen
höll på med förehavande
på andra ställen annorstädes
med gott omdöme omdömesgill
det man föredrar preferens
lämna tillbaka återbörda
något så när passabel
skylla på förege
sätt att uppföra sig åthävor
beräkna på ett ungefär approximera
till varje pris ovillkorligen
sättet att ta sig an förfaringssätt
lägga beslag på bemäktiga sig
lämna bidrag kontribuera
i liten skala obefintlig

Ett för ämnet passande citat av den franske författaren François de La Rochefoucauld: "Den sanna vältaligheten består i att säga allt som krävs och ingenting utöver det som krävs."

Läs vidare om texttvätt.