Meny

Rubriker

Rubriker används före den löpande texten och ibland även inuti, det senare kallas underrubrik. Rubriker används för att beskriva innehållet, skapa struktur åt texten samt förbättra översikten.

En rubrik ska stå på en egen rad och kortfattat beskriva innehållet som följer. Läsaren ska snabbt kunna bläddra sig fram (eller scrolla sig nedåt) i en text och eventuellt använda rubrikerna för att hitta rätt.

En rubrik skiljer sig från en mening och det ska inte vara någon punkt i slutet på rubriktexten (komma, frågetecken och utropstecken kan däremot användas). Däremot inleds en rubrik alltid med stor bokstav.

En typografisk regel är att avståndet mellan rubriken och texten ska vara större ovanför rubriken än under. Detta fastslår visuellt att rubriken och efterföljande text hör ihop. Stycket som följer direkt under en rubrik ska inte ha något indrag.

rubrikerSom bilden till höger visar kan det finnas flera rubriknivåer med minskande storlek. Huvudrubriken är av naturliga orsaker störst och sedan minskar textstorleken desto mindre vikt rubriken har i texten. Hur många nivåer som används varierar, men det är sällan nödvändigt med mer än fyra stycken (i webbsammanhang finns det upp till sex nivåer, vilka anges H1–H6 efter engelskans ”headings”).

Huvudrubrik

Rubriken som används före all text kallas huvudrubrik och har som funktion att beskriva innehållet i sin helhet.

I webbsammanhang ska man skilja mellan huvudrubrik (H1) och dokumentets titel (title). Huvudrubriken är vad som visas på sidan medan dokumenttiteln är vad som visas i webbläsarens namnlist (huvudrubriken och dokumenttiteln kan vara identiska).

Storlek för huvudrubrik i relation till den löpande texten rekommenderas till 200–300 %.

Underrubrik

Underrubriker följer eventuellt någonstans längre ned i en text och är underordnade huvudrubriken. Deras funktion är att som mellanrubriker ge struktur åt en längre text och berätta vad som ingår i mindre avsnitt av texten.

Rubriker med lägre rubriknivåer (vilka grafiskt särskiljs genom mindre textgrad förslagsvis) kan placeras mellan, eller under, andra underrubriker för att dela in texten i än mindre avsnitt.

En underrubrik kan följa direkt på rubrik med högre nivå om detta anses befogat. Det är i sådana fall rekommenderat att ha minst en ytterligare rubrik på samma nivå under den överordnade rubriken någonstans i det därpå följande avsnittet.

Storlek för underrubriker i relation till den löpande texten rekommenderas till 110–200 %.

Numrerade rubriker

I vissa textframställningar är rubrikerna numrerade. Detta kan vara en fördel ifall det ofta refereras till särskilda avsnitt i texten. Rubrikerna föregås då av nummer med decimaltecken mellan. Till exempel 1.1 [rubriktext], 1.2 [rubriktext] och så vidare.

Grafisk utformning

Ordet rubrik kommer av det latinska ruber för röd. Under antiken var det praxis att använda röd färg för rubriker. Idag är vi något mer liberala i färgvalet.

På skrivmaskinernas tid användes fetstil eller understrykning för att särskilja rubriker från övrig text. Idag finns fler tillgängliga sätt och frånsett vad som redan nämnts om storlekar är det vanligt med rubriker som har annat typsnitt än övrig text. Rekommenderat är då att använda linjära typsnitt för rubriker (t.ex. Arial). Även avvikande färg kan förstås användas.

Det rekommenderas ibland att understrykning inte ska användas. Det idag finns många andra sätt att framhäva rubriker och understrykningen kan leda till att rubriken ser ut som en länk (om den inte ska vara det). Observera att understrykning inte är detsamma som en heldragen linje som är fri från texten. Det är svårt att hävda att läsbarheten försämras med sådana typografiska val. När detta skrivs använder till exempel New York Times (både i pappersformatet och i nätversionen) rubriker med linjer under.

Exempel

Här visas en skiss på hur rubriker och text kan utformas ihop.

rubriker och text

Rubrik infogat i stycke. Ett alternativ är att låta den lägsta rubriknivån förekomma som inledning av ett stycke i stället för på en egen rad (som exemplifieras i detta stycke). Rubriken bör då vara i fet eller kursiv stil och avslutas med punkt.