Meny

Interpunktion del tre

I denna del förklaras interpunktion som avser användningen av skiljetecken såsom parentes, hakparentes, frågetecken och utropstecken.

Frågetecken

Ett frågetecken sätts efter en mening som består av en fråga. Exempel: ”Vad är klockan?”

Däremot ska en indirekt fråga som följande mening inte efterföljas av ett frågetecken: ”Jag undrar vad klockan är.”

Frågetecknet ersätter också punkt ifall det är i slutet av en mening. Likadant gäller att frågetecken kan ersätta komma i en mening: "'Vad säger du om det?' frågade Göran". Frågetecknet ska stå direkt efter sista ordet utan något mellanrum.

Dubbla frågetecken används ibland som emfas, men bör undvikas i seriöst språkbruk.

Utropstecken

Utropstecken sätt efter en mening för att markera ett utrop. Exempel: ”Hjälp!”

Korrekt språkbruk är att aldrig använda mer än ett utropstecken. Precis som med ett frågetecken kan utropstecknet ersätta punkt vid slutet av en mening och det ska inte heller här lämnas något mellanrum.

Det förekommer att ett utropstecken sätts inom parentes och detta görs för att uppmärksamma läsaren på något anmärkningsvärt. ”Prästen råkade yttra en svordom (!) under gårdagens predikan”.

Ibland används både frågetecken och utropstecken direkt efter varandra. Exempel: ”Är du inte riktigt klok?!”. Notera att frågetecknet ska sättas ut före utropstecknet; tänk på det som en fråga som förstärks.  

Parentes

Parentes används för att markera ett ord eller, oftare, textstycke som anses mindre viktigt än övriga texten. Används en parentes inuti en mening ska punkten alltid sättas efter parentesen (kan ett frågetecken användas inuti parentesen? ja, det går bra). Skulle däremot hela meningen utgöras av en parentes ska punkten sättas innanför.

Parentesen ska inte föregås av ett komma, däremot kan en parentes med fördel efterföljas av ett komma.

Hakparentes

Hakparentes används endast i ett par särskilda fall. Till exempel då den som skriver texten vill markera att han frigör sig från det övriga textsammanhanget [som jag gör här].

En hakparentes kan användas i citat för att visa att citatet har modifierats. Ofta görs detta för att en preposition bättre ska passa till den fortlöpande texten eller för att förtydliga något som inte framkommer då ett citat rycks ur sitt sammanhang.

Ett annat sätt hakparentesen används i samband med citat är för att ange att en del av den citerade texten uteslutits, vilket då görs med en hakparentes som omsluter tre punkter. Även vanlig parentes kan användas för detta.