Meny

Guide till ordbehandlingsprogrammet Word

Här följer en guide som är tänkt att vara till hjälp för Microsoft Word-användare och innehåller hänvisningar till hur programmets funktionalitet kan nyttjas samt svar på troliga frågor som kan uppstå vid användningen av programmet.

Basala områden som hur ett dokument öppnas och sparas har frångåtts och lär vid behov kunna hittas via Microsofts hemsida. Guiden gäller Word-versionen som ingår i Microsoft Office 2016 (det mesta är dock aktuellt oavsett version). Då kortkommandon redovisas avses Windows.

Startskärmen av eller på

I versionen som ingår i Office 2016 visas en startskärm med diverse dokumentmallar när du startar programmet. Du kan välja att slippa se denna genom av avbocka alternativet "Visa startskärmen när programmet startas" via "Alternativ" - "Allmänt" under "Startalternativ".

Formateringsverktyg tecken

Grundläggande formateringar är bland annat fetstil (Ctrl+F) Word ikon fetstil, kursiv stil (Ctrl+K) Word ikon kursiv och understruken stil (Ctrl+U) Word ikon understreck – flera alternativa understrykningsstilar kan nås via pilen höger om ikonen. En snabbåtkomstpanel för formatering öppnas dessutom när du dubbelklickar på ett ord (avaktiveras via ”Arkiv” - ”Alternativ” - "Allmänt" under "Alternativ för användargränssnitt" avbocka "Visa formateringsverktyget vid markering").

Det finns även möjlighet att använda nedsänkt Word ikon nedsänkt och upphöjd stil Word ikon upphöjt. Till exempel för att skriva ut kemiska formler som h2O eller upphöjda siffror i texter med noter, exempel1.

Markeringsfärg Word ikon färgmarkering och textfärg Word ikon textfärg kan användas på ord och textstycken. Förvalda färger visas direkt på ikonerna medan det går att klicka på pilen bredvid ikonerna för att ändra färg.

Formateringsverktyg textstycken

Här ingår funktioner som påverkar hur stycken visas. De fyra huvudalternativen är vänsterjusterad text Word ikon vänsterställd text, centrerad text Word ikon centrerad text, högerjusterad text Word ikon högerställd text och marginaljusterad text Word ikon marginaljusterad text (dvs. att texten löper från vänstra till högra marginalen och ger jämna kanter).

Rad- och styckeavstånd kan justeras genom att öka eller minska radavstånd Word ikon radavstånd. Genom att klicka på pilen till höger om ikonen öppnas ett fönster där ytterligare val kan göras, bland annat angivelser av mått för indrag och aktivering / inaktivering av avstavning.

Det går att ändra hela textdokument eller markerade textstycken från versaler (stora bokstäver) till gemener (små bokstäver) eller vice versa Word ikon litet stort tecken. Det finns även fler alternativ såsom att inleda varje mening med stor bokstav.

Punktlistor och numrerade listor

Listor finns också med bland formateringsverktygen för textstycken. För att skapa en sådan lista ska markören placeras någonstans i den mening eller i det stycke som ska bli en punkt. Det går också att på en ny rad skriva asterisk (*) följt av blankslag för att åstadkomma en del i en punktlista.

För att skapa innehållsförteckningar och dylikt kan en flernivålista Word ikon flernivålista användas. Microsoft Word har en rad förval att välja på i det listbibliotek som ges åtkomst till via den pil som finns höger om ikonen för flernivålista.

Formatering på dokumentnivå

Via ”Infoga” i menyn går det att lägga till sidnummer, sidhuvud och sidfot. Det finns olika val för sidnumrering gällande placering samt utseende.

Här finns också andra funktioner som kan adderas, till exempel försättsblad, anfang, signaturrad och datum.

Utskriftsformat

Via ”Layout” i menyn framträder flertalet inställningsmöjligheter för dokumentet såsom marginaler, sidorientering (liggande eller stående) och spalter i texten.

Sök och ersätt

Du kan söka efter ord i Word genom att klicka på sök-ikonen Word ikon förstoringsglas eller via kortkommandot Ctrl+B.

Funktionen sök och ersätt öppnas genom klick på denna ikon Word ikon sök och ersätt eller via kortkommandot Ctrl+H.

Språk

Stavningskontroll och synonymförslag

Med F7 startar du stavnings- och grammatikkontroll av dokumentet. Funktionen hittas också via menyn: ”Granska” – ”Stavning och grammatik”.

Ibland kan språk- och stavningskontrollen inaktiveras av olika skäl (bland annat om ett dokument öppnas som inte ursprungligen skapades i samma program). Du kan då aktivera detta via ”Arkiv” – ”Alternativ" – ”Språkkontroll” där du avmarkerar rutorna "Dölj stavfel endast i det här dokumentet" samt "Dölj grammatikfel endast i det här dokumentet".

Word kan även visa läsbarhetsstatistik (funktionen aktiveras via "Alternativ" - "Språkkontroll" där "Visa läsbarhetsstatistik" ska vara ikryssad) om en text efter utförd stavnings- och grammatikkontroll av ett helt dokument, bland annat meningar per stycke och ord per mening. Läsbarhetsstatistiken är utökad för dokument med engelsk text och innefattar då även gradering av läsbarhet enligt "Flesch-Kincaid"-skalan.

Word har en inbyggd synonymordbok som startas med Shift+F7 (för att få ett synonymförslag ska ett ord vara markerat).

En tredje del i programmets språkkontroll är funktionen räkna ord, vilket ger statistik över texten med sådant som antal ord och tecken. Denna funktion hittas via ”Granska” – ”Räkna ord”.

Översättning

Word kan översätta en text eller markerat textstycke mellan olika språk. Funktionen hittas via ”Granska” – ”Översätt”.

Källhänvisning

Via referenser går det att hitta funktioner såsom infoga fotnot och infoga slutnot. Det går också att infoga källhänvisningar, vilka också sparas för snabb åtkomst ifall dessa ska placeras i den löpande texten.

Vidare finns bland annat mallar för litteraturförteckningar och val bland olika format för källhänvisning.