Meny

Ord på språkliga uttryck

En samling av ord som beskriver språkliga fenomen och funktioner.

Termer och förklaringar

akronym
Initialförkortning där ett ord bildas av begynnelsebokstäverna i flera ord, till exempel NATO (North Atlantic Treaty Organization).
akrostikon
En dikt där begynnelsebokstäverna i diktraderna bildar ett ord eller en fras.
allofon
Allofoner är varianter av ord som sägs olika, fast har samma betydelse. Till exempel "huvudet" och "huvet". Jämför allograf.
allograf
Allografer är varianter av bokstäver eller ord med samma betydelse. Till exempel bokstaven ö med två prickar över sig eller ett streck. Jämför allofon.
anagram
Ett anagram är ett ord eller en fras som är en omkastning av ett annat ord eller en fras.
antonym
Ett motsatsord, till exempel är värme och kyla antonymer.
anafor
En stilfigur med retorisk upprepning av inledande ord i satser eller meningar som följer på varandra.
apokope
Bortfall av ljud eller stavelse i slutet av ett ord.
argot
Förbrytarslang.
asyndes
Utelämnande av sammanbindande ord, till exempel "Jag kom, jag såg, jag segrade". En stilfigur med motsatta drag är polysyndes.
homograf
Ord som stavas likadant fast uttalas olika, exempel är banan och kort. Jämför homofon och homonym.
homofon
Ord som uttalas likadant fast har olika betydelser, exempel på homofoner är gärna/hjärna och håv/hov. Jämför homonym och polysemi.
homonym
Ord som stavas likadant fast har olika betydelser, exempel på homonymer är får (ett djur eller tillåtelse att) och plan (en plan yta eller en flygmaskin). Jämför homofon och polysemi.
hyperbol
Överdrivet uttryck, till exempel "ett hav av rosor".
kognat
Ord med gemensam etymologi.
litotes
Skenbar underdrift, till exempel "det ser inte så tokigt ut".
metafor
Ett bildligt uttryck (metaforer behöver inte vara språkliga).
neologism
Språklig nyskapelse.
oxymoron
Uttryck med två motsatser sammanförda, till exempel "en talande tystnad".
palindrom
Kallas ord eller fraser som blir detsamma om det eller dem läses bakifrån, till exempel Dallas/sallad.
paronymi
Ord som till innebörden är besläktade med varandra, till exempel "får" och "ull".
perifras
Omskrivning av ett ord, till exempel "lämna jordelivet" i betydelsen att dö.
polysemi
Ord som har flera betydelser, till exempel blad (på växt el. i bok) och bär (frukt el. något som håller uppe något). Jämför homograf.
synonym
Ett ord med samma eller i stort sett samma betydelse som ett annat ord. Exempel på synonymer är blöt/våt och snabbt/fort.