Meny

Paragraf (§)

§ är ett tecken som används i lagtexter och särskilda framställningar såsom protokoll för att indela avsnitt eller punkter. §-tecknet ingår också i den uppsättning tecken som används för onumrerade fotnoter.

§ i lagtexter

Paragraftecknet är gängse i lagtexter då det skrivs tillsammans med en siffra.

När tecknet föregår siffran, till exempel § 1 ska det utläsas "paragraf ett". När siffran föregår paragraftecknet, till exempel 1 § ska det utläsas "första paragrafen" (siffran före tecknet skrivs eventuellt i fet stil). I båda fallen ska det vara mellanrum mellan paragraftecken och siffror.

Utdrag ur Sveriges lag (2017) "2.1 Yttrandefrihet 1 kap. Grundläggande bestämmelser":

1 § Varje svensk medborgare ör gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Paragraftecknet används i lagböcker för att markera inledandet av lagavsnitt. När det refereras till flera avsnitt används dubbla paragraftecken, till exempel §§ 1–3, vilket ska utläsas "paragraferna ett till tre".

§ i fotnoter

I fotnoter som inte är numrerade utan markerade med tecken ingår §-tecknet som en fjärde nivå, vilken föregås av * (asterisk), † (korstecken) och ‡ (dubbelkors). Samtliga tecken skrivs i mindre teckenstorlek samt upphöjt.

Typografisk förklaring

Paragraftecknet §Tecknet är en stilistisk sammanfogning av två S och härstammar från det latinska signum sectionis som översätts till tecken mellan stycke. Detta kommer av det tidigare bruket att använda tecknet för att markera en övergång mellan två stycken (en liknande funktion som för övrigt alinea-tecknet (¶) hade).

Källa: Svenska skrivregler. Ola Karlsson (red.). 2018