Meny

Namn på språkliga uttryck

En samling av ord som beskriver språkliga funktioner, fenomen och stilfigurer.

Termer och förklaringar

adynaton
Retorisk figur där en överdrivet uttryck antar extrem form för att visa på någots omöjlighet. Ett (något skämtsamt) exempel: "Jorden kommer gå under förrän jag börjar använda internet".
agitografi
Hafsig skrift med många fel och utelämningar.
akronym
Initialförkortning där ett ord bildas av begynnelsebokstäverna i flera ord, till exempel NATO (North Atlantic Treaty Organization).
aforism
Visdomsord i form av kärnfullt formulerad tanke.
akrostikon
En dikt där begynnelsebokstäverna i diktraderna bildar ett ord eller en fras. När de sista bokstäverna i raderna (ovanligare) bildar ett ord kallas det telestikon.
allofon
Allofoner är varianter av ord som sägs olika, fast har samma betydelse. Till exempel "huvudet" och "huvet". Jämför allograf.
allograf
Allografer är varianter av bokstäver eller ord med samma betydelse. Till exempel bokstaven ö med två prickar över sig eller ett streck. Jämför allofon.
anafor
En stilfigur med retorisk upprepning av inledande ord i satser eller meningar som följer på varandra.
anagram
Ett anagram är ett ord eller en fras som är en omkastning av ett annat ord eller en fras.
anakolut
Fraser med upprepningar och bristande konstruktion.
antonym
Ett motsatsord, till exempel är värme och kyla antonymer.
apokope
Bortfall av ljud eller stavelse i slutet av ett ord.
aposiopes
Medveten utelämning i text markerad av tre punkter.
apostrofering
Att rikta sig till saker eller frånvarande personer som direkta mottagare. Till exempel i en dikt: "Jag sänder dig, Ofelia, kyssar av längtan", där "Ofelia" apostroferas.
argot
Förbrytarslang.
asyndes
Utelämnande av sammanbindande ord, till exempel "Jag kom, jag såg, jag segrade". En stilfigur med motsatta drag är polysyndes.
diftong
Språkljud som utgörs av två vokaler i följd. Till exempel första delen i ordet eurytmi.
ellips
Förkortande av ord eller mening genom utelämnande, till exempel el i stället för electricitet.
epifor
Stilfigur med upprepningar av avslutande ord. Till exempel: "Jag är lycklig, du är lycklig, alla är lyckliga".
eufemism
Förskönande omskrivning.
hendiadys
Stilistisk figur där två ord med likartad betydelse samordnas med ´och´ mellan sig. Till exempel "lugnt och skönt".
homograf
Ord som stavas likadant fast uttalas olika, exempel på homografer är banan, kort och maskerad. Jämför homofon och homonym.
homofon
Ord som uttalas likadant fast har olika betydelser, ljudsynonym. Exempel på homofoner är gärna/hjärna och håv/hov. Jämför homonym och polysemi.
homonym
Ord som stavas likadant fast har olika betydelser, exempel på homonymer är får (ett djur eller tillåtelse att) och plan (en plan yta eller en flygmaskin). Jämför homofon och polysemi.
hyperbol
Överdrivet uttryck, till exempel "ett hav av rosor". Jämför litotes.
hyponym
Ord som är betydelsemässigt underordnat ett annat, till exempel är björk hyponym till blomma.
lipogram
Text där en eller flera av alfabetets bokstäver helt undviks.
litotes
Skenbar underdrift, till exempel "det ser inte så tokigt ut".
metafor
Ett bildligt uttryck (metaforer behöver inte vara språkliga).
metonymi
Retorisk stilfigur som utbyter beteckningar, till exempel "Spanien vann VM" där Spanien åsyftar landets fotbollslandslag" eller "Washington skickar ett budskap till Moskva" där Washington åsyftar ett politisk maktsäte som representerar USA.
monogram
Namnchiffer av en persons för- och efternamns eller flera personers, vanligtvis i form av initialer och ofta stiliserat formgivet.
neologism
Språklig nyskapelse.
noaord
Ord som ersätter känsliga ord för sådant som en gång ansetts farligt och varit tabu att nämna. Till exempel "hin håle" för "djävulen". Jämför eufemism.
oxymoron
Uttryck med två motsatser sammanförda, till exempel "en talande tystnad", "en stilla vrede".
palindrom
Kallas ord eller fraser som blir detsamma om det eller dem läses bakifrån, till exempel rosor/rosor. Palindromer är inte samma sak som så kallade baklängesord, exempelvis Dallas/sallad.
parafras
Omskrivning av ett utryck där fler ord används för att förtydliga.
paronymi
Ord som till innebörden är besläktade med varandra, till exempel "får" och "ull".
passus
Kort textavsnitt.
perifras
Omskrivning av ett ord, till exempel "lämna jordelivet" i betydelsen att dö.
polysemi
Ord som har flera betydelser, till exempel blad (på växt el. i bok) och bär (frukt el. något som håller uppe något). Jämför homograf.
synonym
Ett ord med samma eller i stort sett samma betydelse som ett annat ord. Exempel på synonymer är blöt/våt och snabbt/fort.
teleskopord
Två ord som kombinerats till ett genom att början av den ena slås ihop med slutet av det andra, till exempel "bankomat" av "bank" och "automat". Jämför neologism.