Meny

Lista med svenska prefix

Illustrerade prefixDetta är en omfattande lista över prefix i alfabetisk ordning. Listan innehåller inte alla existerande prefix, men de som är vanliga samt en del lite mindre vanliga i det svenska språket. Varje prefix skrivs först sedan följer dess betydelse(r) och i andra kolumnen ges ordexempel.

Prefix från a till ö och deras betydelser

Prefix och betydelser Exempel på ord
A
A- / An- nekande asocial, analfabet
Ab- bort, från abort
Afro- som avser det afrikanska afroamerikan
Akro- topp-, spets- akrofobi
Akva- vatten akvarium
Ambi- två-, båda ambivalent
Amfi- omkring, på båda sidor amfiteater
Ana- upp-, åter anakronism
Andro- man(s)-, androgyn
Anglo- som avser det engelska anglosax
Ante- före, för- antecipera
Anti- mot antiintellektuell
Antropo- människo- antropologi
Apo- av-, bort-, från- apokalyps
Astro- stjärn- astrologi
Auto- själv autonom
B
Bi- 1 två 2 sido- 1 bigami 2 biverkning
Biblio- bok- bibliotek
Bio- livs-, levande biologi
C
Cyber- virtuell cyberattack
Cyto- cell cytoplasma
D
De- från-, ned-, ur- degradera
Demo- folk demografi
Des- av-, från-, ned- desarmera
Di- dubbel dikotomi
Dia- genom-, isär-, mellan- diabild
Dis- isär, o-, miss diskriminera
Dys- fel-, illa- dyslektiker
E
Eko- ekologisk ekosystem
Ekvi- jämn, lika ekvivalent
Endo- inre, invärtes endogen
Epi- (ovan)på, efter epidemi
Ergo- arbets- ergometer
Etno- folk- etnologi
Eu- god-, skön- eufemism
Ex- 1 före detta 2 ut- 1 exman 2 excerpt
Exo- utanpå, yttre exotisk
Extra- utanför extravagant
F
Fil- vän av filantrop
Fono- ljud fonograf
Foto- ljus fotocell
Fysio- kropps- fysiolog
För- bort; skada 1 förbruka 2 förinta
G
Gen- 1 åter; alstra; mot 2 genetisk 1 gensvar 2 genmodifierad
Geo- jord- geologi
Glyko- söt- glykos
H
Hagio- helighet hagiografi
Helio- sol heliocentrisk
Hetero- olik heterosexuell
Holo- fullständig hologram
Homo- lika homosexuell
Hydro- vatten hydroplan
Hyper- över hyperbol
Hypno- sömn- hypnotisera
Hypo- under, i underkant hypofys
I
Idio- egen, säregen, själv- idiom
In- 1 inte- 2 in 1 inaktuell 2 ingrepp
Infra- nedtill-, under- infraljud
Inter- mellan intergalaktisk
Intra- inom, innanför intranät
Intro- inåt introducera
Iso- lika, samma isotrop
K
Kardinal- huvud- kardinalfel
Kata- ned- katakomb
Kon- med-, samman- konformism
Kromo- färg kromolitografi
Kron- tid kronisk
Krypto- dold, hemlig kryptografera
Kvasi- skenbar kvasiintellektuell
L
Lito- sten- litografi
Logo- ord- logotyp
M
Makro- stor makronivå
Meta- över, högre nivå metafysik
Mid- mitten midsommar
Mikro- liten mikroskopisk
Mini- i litet format miniatyr
Miso- fiende misogyn
Miss- med negativ innebörd missbruk
Mono- en monolog
Multi- mång- multinationell
N
Nano- miljarddels nanosekund
Nekro- död(s)- nekrolog
Neuro- nerv- neurotiker
Non- icke nonkonformism
O
O- inte otrygg
Omni- som omfattar alla omninova
Orto- rätt ortografi
P
Paleo- forn- paleoantropologi
Pan- all- panorama
Para- bredvid, bi- parasit
Pato- lidande patologisk
Ped- barn- pedagog
Peri- omkring perifer
Poly- mång- polyglott
Post- efter postmodernism
Pre- för-, före- preludium
Pro- 1 för 2 i stället för 1 progressiv 2 protes
Pseudo- falskt pseudonym
Psyk- själs-, sinnes- psykolog
Pyro- eld- pyroteknik
R
Radio- strålnings- radioaktiv
Re- åter, om, tillbaka retarderad
S
Socio- samhälls socionom
Sub- under subkultur
Sym- med-, sam- symbios
Syn- samman- syndikat
T
Tele- fjärr teleportera
Teo- guds- teologi
Termo- värme termometer
Trans- över, bortom, genom transatlantisk
U
Ultra- 1 i högsta grad 2 på andra sidan 1 ultradefensivt 2 ultraljud
Uni- en uniform
V
Van- fel, dålig vanställd
Veder- mot-, åter- vedergällning
Ä
Ärke- förste-, över- ärkebiskop

Kommentarer

När prefixet beskrivs med flera ord som är liknande sätts komma mellan dessa.
T.ex.: Amfi- omkring, på båda sidor.
När prefixet har skilda betydelser sätts semikolon mellan dessa.
T.ex.: Gen- åter; alstra; mot.
När prefixet kan betyda två helt olika saker används siffror för att visa detta.
T.ex.: Ultra- 1 i högsta grad 2 på andra sidan.

Olika betydelser av samma prefix är en naturlig del som kommer sig av ett språks mångfald. Ibland saknas särskilda förstavelser för ord i svenskan. Till exempel finns det ingen vedertagen sådan för luft-, vilket annars kunde vara pneu-.

En orsak till att prefix inte alltid överensstämmer med ett ords betydelse är att svenskan har ord som härstammar från olika språk. Se vidare engelska prefix.

En del prefix saknas i listan emedan de saknar bestämda betydelser, till exempel be- och er-. Även sådana som är av uppenbar betydelse, till exempel av- och ut-, saknas i sammanställningen.

Några ytterligare prefix nämns i specifika sammanhang, till exempel prefix som har att göra med antal och måttenheter samt prefix inom medicin.