Meny

Engelska språket

För svenskar är engelska det vanligaste andraspråket och engelska är också det överlägset vanligaste andraspråket i världen. Även om folkmängden i Kina är större än i England och USA tillsammans är det fler människor som talar engelska då kinesiska som andraspråk är relativt ovanligt.

Engelskan har gått starkt framåt under 1900- och 2000-talen och dragit ifrån andra europeiska språk som spanska och tyska. En ledande ställning inom underhållningsbranschen och internets etablering med engelska som ett av huvudspråken är två bidragande faktorer.

Statistik

Några statistiska fakta om det engelska språket:

Som en jämförelse med denna statistik kan det nämnas att det i svenskan finns färre än 100 000 olika ord. Normalt sett klarar vi inte att lagra 100 000 ord eller mer från ett språk i våra minnen. Olika undersökningar och tester har visat på att vuxna personer ungefär klarar att lagra ett par tio tusen ord från sitt förstaspråk i minnet (källa: Quora.com).

Grammatik

När det gäller engelsk grammatik kan det vara bra att känna till att substantiv heter noun på engelska, adjektiv heter adjective och verb heter verbs.

Vanliga engelska prefix och suffix

Ett av sätten att lära sig engelska eller bli bättre på det är att lära sig prefix och suffix och här följer en översikt över prefix och suffix som förekommer i engelska språket. Betydelserna hos prefixen och suffixen anges på svenska medan engelska ord används för exemplifiering.

A- inte
Exempel på ord: apolitical

Ab- bort, från
Exempel på ord: absence

An- utan
Exempel på ord: anarchy

Anti- emot
Exempel på ord: antisocial

Auto- själv
Exempel på ord: autograph

Bi- två
Exempel på ord: bilingual

Biblio- book
Exempel på ord: bibliography

Bio- liv
Exempel på ord: biograph

Carn- kött
Exempel på ord: carnation

Cata- ner
Exempel på ord: catacomb

Chrono- tid
Exempel på ord: chronology

Co- tillsammans
Exempel på ord: cooperate

Com- 1 med, 2 helt
Exempel på ord: companion, complete

Con- med
Exempel på ord: context

Corp- kropp
Exempel på ord: corporation

Counter- motsatt, mot
Exempel på ord: counterpart

De- från, ned, ur
Exempel på ord: decrease

Demo- folk
Exempel på ord: demographics

Di- båda, dubbel
Exempel på ord: diphthong

Dia- genom, tvärs
Exempel på ord: diagonal

Dic- säga
Exempel på ord: dictate

Dis- omvänd, motsatt
Exempel på ord: disambiguation

Dys- dålig
Exempel på ord: dysfunctional

En- göra
Exempel på ord: enrich

Equi- lika
Exempel på ord: equilibrium

Ex- 1 före detta 2 ut, från
Exempel på ord: ex-president, explosion

Extra- mycket, bortom
Exempel på ord: extraterrestrial

Fig- form
Exempel på ord: figure

For- före
Exempel på ord: forecast

Gen- 1 alstra, 2 födsel
Exempel på ord: generate, generation

Geo- jord
Exempel på ord: geology

Il- inte
Exempel på ord: illiterate

In- 1 icke 2 orsakande funktion
Exempel på ord: insane, inflame

Inter- mellan, bland
Exempel på ord: international

Intro- till, inåt
Exempel på ord: introduction

Ir- inte
Exempel på ord: irrelevant

Leg- lag
Exempel på ord: legal

Mal- dålig
Exempel på ord: malfunction

Min- liten
Exempel på ord: minor

Mis- fel
Exempel på ord: misunderstanding

Multi- många
Exempel på ord: multilingual

Neo- ny
Exempel på ord: neologism

Non- icke
Exempel på ord: nonexistence

Ob- mot
Exempel på ord: objection

Omni- alla
Exempel på ord: omnipotent

Para- bredvid
Exempel på ord: paragraph

Per- 1 genom, 2 ytterst, grundlig
Exempel på ord: pervade, perfect

Pre- före
Exempel på ord: preparation

Pro- 1 för, 2 före
Exempel på ord: promotion

Re- igen
Exempel på ord: reprise

Sub- under
Exempel på ord: submarine

Super- över, större
Exempel på ord: superimpose, supermarket

Tele- distans
Exempel på ord: television

Trans- bortom, genom
Exempel på ord: transform

Tri- tre
Exempel på ord: trinity

Un- 1 inte 2 motsatt
Exempel på ord: unusual, undo

Uni- en
Exempel på ord: universal

With- mot
Exempel på ord: withstanding

Vanliga engelska suffix

-able att vara
Exempel på ord: separable

-acy tillstånd
Exempel på ord: legacy

-age aktivitet
Exempel på ord: voyage

-an person
Exempel på ord: vegetarian

-ard karaktäriserad
Exempel på ord: coward

-ed 1 försedd med, karaktäriseras av
Exempel på ord: armored, loved

-en material
Exempel på ord: golden

-ial del
Exempel på ord: partial

-ible förmåga
Exempel på ord: incredible

-ic karaktäriserat av
Exempel på ord: pedantic

-less utan
Exempel på ord: fearless

-ness tillstånd
Exempel på ord: brightness

-wise i relation till
Exempel på ord: likewise

Vanliga engelska förkortningar

Förkortningar eller abbreviations på engelska finns det gott om. Några av de vanligaste är:

A.K.A. – also known as
B.C.
– before Christ (om efter Kristus används A.D. från latinets anno Domini)
e.g. – for example (från latinets exempli gratia)
et al. – and others (från latinets et alii)
FAQ – Frequently Asked Questions
GMT – Greenwich mean time
i.e. – that is (från latinets id est)
inc. – incorporated
jr. – junior
Mr. – mister
Mrs. – misstress
N/A – not available
Ph. D. – Doctor of Philosophy (doktorsgrad)
P.S. – Post Script (från latinets: Post Scriptum)
RIP – rest in peace
St. – saint, street